ระบบสนับสนุนการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา
(Area Management Support System : AMSS)
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29

เข้าสู่ระบบ

ดาวน์โหลดคู่มือ
ดาวน์โหลดเอกสารเพิ่มเติม