กระทู้เมื่อเร็วๆ นี้

หน้า: [1] 2 3 ... 10
1
ถาม-ตอบเรื่องปัญหาจากการใช้งานและอื่นๆ / Re: ขอใช้งานระบบ AMSS++
« กระทู้ล่าสุด โดย ไท อุบล เมื่อ 17 สิงหาคม 2017, :09:30:03 AM »
คำแนะนำนะครับ
 1.  ปกติในสำนักงานเขต จะมี นักวิชาการคอมพิวเตอร์ และมีระบบเครื่องแม่ข่ายให้บริการอยู่แล้ว ดังนั้นคิดว่า ท่านน่าจะเริ่มทีท่านเหล่านี้ฟอร์มทีมขึ้นว่าครับ หรือถามี ผู้ดูแลระบบ(server) ที่เชี่ยวชาญอยู่แล้วยิ่งสะดวก ถ้าไม่มีจริงๆ ลองประสานครูคอมฯ ที่มีความเชี่ยวชาญในเขตพื้นที่เข้าทีมครับ
2.   แล้วแอดมินระบบ ดาวน์โหลด โปรแกรม AMSS++ /SMSS พร้อมคู่มือไปศึกษา ติดตั้งใน server ของเขต (ในเว็บนี้มีลิงก์ดาวน์โหลดครีบ)
3.   จากข้อ 2 ถ้าไม่ไหว ลองดูเขตใกล้ เคียง มีเขตใดที่ติดตั้งใช้งานแล้วบ้าง ลองปรึกษาดูครับ หรือยกคณะไปศึกษาดูงานก็ได้
4.   จากข้อ 3 เชิญมาเป็นวิทยากรขยายผลให้ในเขตท่านใดครับ

ลองดูครับ
2
ขอสอบถาม 1. ประสงค์ใช้งานระบบ AMSS++ จะติดตั้งอย่างไร ขณะนี้ฉะเชิงเทรา เขต 1 เปิดใช้งาน Smart OBEC ทุกวัน
2. ต้องการอบรมการใช้งานระบบ AMSS++ ให้กับทุกโรงเรียน จะต้องดำเนินการอย่างไร
3. เป็นเจ้าหน้าที่มารับงานใหม่ ไม่เคยอบรมกับ กพร. (จนท.เดิม ย้ายไปศธ.ภาคแล้ว)
4. ติดต่อ ประไพจิตร์ 0892466224  mail: ppj6565@gmail.com
3
เมื่อนักเรียนล็อคอินเข้าระบบแล้ว อยากให้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นของนักเรียนเองครับ
เช่น เมนูออมทรัพย์ อยากให้โชว์เฉพาะของตัวนักเรียนเอง โดยไม่ที่ไม่สามารถเห็นของคนอื่นได้ครับ

ขอบคุณครับสำหรับคำแนะนำดีๆ ครับ
4
เมื่อนักเรียนล็อคอินเข้าระบบแล้ว อยากให้สามารถดูได้เฉพาะข้อมูลที่เป็นของนักเรียนเองครับ
เช่น เมนูออมทรัพย์ อยากให้โชว์เฉพาะของตัวนักเรียนเอง โดยไม่ที่ไม่สามารถเห็นของคนอื่นได้ครับ
5
วิธีใช้งาน TeamViewer เบี้องต้น
 here: here:
6
How To Install Webmin with SSL on Ubuntu 16.04 LTS and Ubuntu
 here: here:

Install Webmin

To install Webmin via apt-get, you must first add the Webmin repository to your sources.list file.

On your server, open the sources.list file in your favorite text editor. We will use nano in this tutorial:

1. sudo nano /etc/apt/sources.list

then add the following lines to the file:

deb http://download.webmin.com/download/r... sarge contrib
deb http://webmin.mirror.somersettechsolu... sarge contrib

Now add the Webmin GPG key to apt, so the source repository you added will be trusted. This command will do that:

2. wget -q http://www.webmin.com/jcameron-key.asc -O- | sudo apt-key add -

Before installing Webmin, you must update apt-get's package lists:

3.sudo apt-get update

Now run this apt-get command to install Webmin:

4.sudo apt-get install webmin


After the installation is complete, the Webmin service will start automatically.

Log in to Webmin
In a web browser, access your server's Webmin login page via its public IP address (the same IP address you used to login via SSH) on port 10000. By default, Webmin will start with SSL/TLS enabled, so you will need to use HTTPS to connect to it.
7
How To Install Linux, Nginx, MySQL, PHP (LEMP) Stack On CentOS 7/RHEL 7

LEMP is a combination of operating system and open-source software stack. The acronym LEMP is derived from first letters of Linux, engine-x (Nginx) HTTP Server,MariaDB database, and PHP/Perl/Python.

In this tutorial, we are going to cover how to install LEMP server on Redhat/CentOS 7.

 here: here:

Step 1. Install MariaDB

– Install MariaDB:

# sudo yum install mariadb mariadb-server

– Start / Enable MariaDB:

# sudo systemctl start mariadb
# sudo systemctl enable mariadb

– Secure MySQL:

– To make the MariaDB secure by using the mysql_secure_installation command u can take a look to this tutorial: Securing MySQL server / Mariadb with mysql_secure_installation
Step 2. Install Nginx

– Nginx will not be found in the official CentOS repository, so we need to install the EPEL Repository first.

# sudo yum install epel-release

– Now, install Nginx with following command:

# sudo yum install nginx -y

– Enable / Start Nginx:

# sudo systemctl enable nginx
# sudo systemctl start nginx

– If you are running a firewall, run the following commands to allow HTTP and HTTPS traffic:

# sudo firewall-cmd --permanent --add-service=http # Allow HTTP Traffic
# sudo firewall-cmd --permanent --add-service=https # Allow HTTPS Traffic
# sudo firewall-cmd --reload # Reload firewalld configuration

Step 3. Install PHP and PHP-FPM

– Below is the command to install PHP with php-fpm and common modules.

# yum install php-fpm php-mysql php-cli php

– Start / Enable PHP-FPM:

# sudo systemctl enable php-fpm
# sudo systemctl start php-fpm

Step 4. Configuring Nginx to work with PHP-FPM

-1 Editing php.ini File:

– Open the php.ini file and find the cgi.fix_pathinfo directive, uncomment it by removing the ; and set it to 0:

# sudo vi /etc/php.ini

cgi.fix_pathinfo=0

-2 Editing www.conf file:

# sudo vi /etc/php-fpm.d/www.conf

– Find the listen directive (it should be the first), and verify that it is set to listen for PHP traffic using a Unix socket (instead of port 9000):

listen = /run/php-fpm/php-fpm.sock

– Find the listen.owner and listen.group directives, uncomment them, and modify them as follows:

listen.owner = nginx
listen.group = nginx

– Find the Unix user/group of processes section, and change the user and group from apache to nginx:

user = nginx
group = nginx

– Save and close the file:

3- Restart PHP-FPM:

# sudo systemctl restart php-fpm

4- Create a new Nginx configuration file:

# sudo vi /etc/nginx/conf.d/default.conf

– Paste the following code into this file:

server {
    listen    80;
    server_name  your_server_ip;

    # note that these lines are originally from the "location /" block
    root   /usr/share/nginx/html;
    index index.php index.html index.htm;

    location / {
        try_files $uri $uri/ =404;
    }
    error_page 404 /404.html;
    error_page 500 502 503 504 /50x.html;
    location = /50x.html {
        root /usr/share/nginx/html;
    }

    location ~ \.php$ {
        try_files $uri =404;
        fastcgi_pass unix:/var/run/php-fpm/php-fpm.sock;
        fastcgi_index index.php;
        fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
        include fastcgi_params;
    }
}

– Save and close the file:

– Restart Nginx:

# sudo systemctl restart nginx

Step 5. Verify and Test PHP

– Create an info.php file to ensure PHP is running:

# sudo vi /usr/share/nginx/html/info.php

– Paste the following content:

<?php phpinfo(); ?>


– Open in the web browser:

http://your server's IP address/info.php

 
We hope this tutorial was enough Helpful. If you need more information, or have any questions, just comment below and we will be glad to assist you!
8
How To Install Linux, Nginx, MySQL, PHP LEMP stack in Ubuntu 16.04
 here: here:
9
ทำ Proxy Server ด้วย varnish (เร็วกว่า Squid)
 here: here: here:

 here: here: here:
ตัวอย่างนี้เป็นการติดตั้ง Varnish on Ubuntu Server 16.04
ก่อนอื่น login ด้วยสิทธิ์ root
อัพเดท server
sudo apt-get update

ติดตั้งvarnish
sudo apt-get install varnish -y


ติดตั้งเสร็จแก้ไขค่าคอนฟิก
nano /etc/default/varnish
แก้ port จาก
DAEMON_OPTS="-a :6081 \
เป็น
DAEMON_OPTS="-a :80 \

แก้ Varnish VCL configuration
nano /etc/varnish/default.vcl
เป็น

backend default {
 .host = "127.0.0.1";
 .port = "8080";
 }

แก้ port หากใช้ Apache Virtualhost
nano /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf

จาก
<VirtualHost *:80>

เป็น

<VirtualHost *:8080>

Restart Apache and Varnish
systemctl restart apache2.service
systemctl restart varnish.service

เช็กการทำงาน check the process
ps aux | grep vcache
---------------------------------------
vcache 15569 0.0 0.7 125044 7816 ? Ss 08:20 0:00 /usr/sbin/varnishd -j unix,user=vcache -F -a :6081 -T localhost:6082 -f /etc/varnish/default.vcl -S /etc/varnish/secret -s malloc,256m
vcache 15581 0.0 9.3 272012 94900 ? Sl 08:20 0:00 /usr/sbin/varnishd -j unix,user=vcache -F -a :6081 -T localhost:6082 -f /etc/varnish/default.vcl -S /etc/varnish/secret -s malloc,256m
--------------------------------------

แก้ port arnish.service
nano /lib/systemd/system/varnish.service

จาก
[...]
ExecStart=/usr/sbin/varnishd -j unix,user=vcache -F -a :6081 -T localhost:6082 -f /etc/varnish/default.vcl -S /etc/varnish/secret -s malloc,256m
[...]

เป็น
[...]
ExecStart=/usr/sbin/varnishd -j unix,user=vcache -F -a :80 -T localhost:6082 -f /etc/varnish/default.vcl -S /etc/varnish/secret -s malloc,256m
[...]

Reload and restart Apache and Varnish

systemctl daemon-reload
systemctl restart apache2.service
systemctl restart varnish.service

เช็กการทำงาน
varnishstat

เช็กการทำงานออนเว็บ
curl -I http://your_ip
---------------------------------------
HTTP/1.1 200 OK
Date: Wed, 22 Jun 2016 08:32:03 GMT
Server: Apache/2.4.18 (Ubuntu)
Last-Modified: Wed, 22 Jun 2016 08:18:20 GMT
Vary: Accept-Encoding
Content-Type: text/html
X-Varnish: 32771
Age: 0
Via: 1.1 varnish-v4
ETag: W/"2c39-535d9949460b3-gzip"
Accept-Ranges: bytes
Connection: keep-alive
----------------------------

แสดงว่าการทำงานถูกต้อง End
10
ขอบคุณครับที่แจ้งปัญหา
คงเกี่ยวกับการปรับปรุงระบบ ของ Moenet & TOT ในแต่ละโซนครับ
ISP ส่วนใหญ่ที่ใช้บริการ คือ TOT ครับ มี CAT หรือ 3BB บ้างบางส่วนครับ
ตอนนี้คงเข้าที่แล้วนะครับ

ลองเทส speed ดูนะครับ

http://speedtest.moe.go.th/

ติดขัดเรื่อง Moenet โทรสายตรงเลยก็ได้นะครับ ไปที่ สป.
0891357809  Montana Sowkiatrung
หน้า: [1] 2 3 ... 10